Actions

Work Header

离藤叶子 (leaves from the vine)

Work Text:

离藤叶子 // 缓慢坠落 // 如脆弱渺小的外壳 // 在泡沫中漂泊

小士兵 // 回家吧 // 小勇士 // 回家吧

雪中灰烬 // 缓慢坠落 // 如脆弱破碎的心 // 无处可去

小士兵 // 离乡背井 // 被迫参仗 // 不属于自己的战斗

小士兵 // 凛冷孤寂 // 小勇士 // 回不了家

离藤叶子 // 更替缓慢 // 如空虚堕落的灵魂 // 寻找一个家

小士兵 // 以为能飞翔 // 小勇士 // 战场上落下

我的小士兵 // 我需要你回来

我的小勇士 // 回家吧。